Gux Aasiaat
Bygherre
Grønlands Selvstyre
Arkitekt
tnt nuuk, totalrådgiver
Ingeniører
Inuplan og Sarfaa
Entreprenør
KJ Greenland
Underentreprenør
Arssarnerit og Brøndum
Beliggenhed
Aasiaat
Omfang
Nybygning 2.000 m² + renovering 3.000 m²
Anlægsudgift
84 mio.
År
2014 - 2016, indviet i jan 2016

Formål:
I tråd med ønsket om at kunne tilbyde flere unge en videregående uddannelse blev det besluttet at GUX i Aasiaat skulle udvides til et 7 sporet gymnasium.

Gymnasieuddannelsen i Aasiaat blev etableret i 1995 og havde til huse i bygninger der oprindeligt blev opført i perioden 1971-1975 til brug for folkeskole.

For at kunne rumme et 7- sporet gymnasium, var det nødvendigt dels at renovere den eksisterende skole men også at udvide med en nybygning på 2.000 m².

Byggeriet blev opdelt i to etaper. Etape 1: Etablering af nybygning og mellembygning. Etape 2: Ombygning og renovering af eksisterende bygninger. 

I nybygningen er etableret 11 undervisningslokaler, 7 grupperum, 1 multimedielokale samt et stort dobbelt musiklokale. Alle lokaler er placeret omkring et centralt dobbelthøjt gangareal med åbne trappeforbindelser. 

Nybygningen er sammenkoblet med de eksisterende skolebygninger via en mellembygning, der er udformet som et lukket opvarmet gangforløb med toiletrum og elevkiosk.

Ved ombygningen af eksisterende bygninger er der opnået en ny samlet administration, større lærerværelse med plads til pædagogisk værksted og lærerforberedelse, større kemilokale med forberedelsesrum, nyt natur-/ tekniklokale samt nyt kantinekøkken.

Den eksisterende bygning 2 er udvidet med 150m² så der opstår et stort forsamlingsrum i åben forbindelse med biblioteksfunktion og øvrige opholdsarealer.

Herudover er 3 eksisterende faglokaler bibeholt, billedkunstlokalet samt 7 undervisningslokaler.

Efter udvidelse udgør GU Aasiaats samlede bygningsareal 4.880 m²

Udformning:
Den eksisterende bygning er blevet efterisoleret og har fået udskiftet vinduer og udvendige beklædning.

Nybygningen har sit eget arkitektoniske udtryk og skiller sig ud fra den eksisterende bygning med sin moderne udformning med vandrette tagflader og indrammede facader.

Tag og gavle udtrykker sig som en foldet form, der omslutter den lange bygningen og danner både tag og gavle. De lange nord- og sydvendte facader er trukket tilbage i forhold til den foldede skærm og danner derved tagudhæng. En bred inddækning af skærmen, som fortsætter langs fundamentskanten, forstærker den visuelle oplevelse af bygningens enkle form. Den omløbende skærms overflade er udført i sort tagbelægning, som løber videre ned langs de skråtstillede gavle, inddækninger af kanterne udføres i lys pladebeklædning.

De lette nord- og sydvendte facader er udformet med et varieret asymmetrisk spil mellem glaspartier og lukket pladekonstruktion. Variationen mellem åbent og lukket er udført så alle undervisningsrum sikres rigeligt dagslys.

Flugtvejstrapperne trækker sig ind under klimaskærmen og integreres i bygningen. De lette facader former sig omkring trapperne, og hvor trapperne møder landskabet, arbejdes der med terrassedæk som afslutning. Terrasseelementerne fungerer også som opholdsarealer for de studerende på varme solskinsdage.

De udvendige flugtvejstrapper er udført af galvaniseret stål, terrasser og udvendige dæk er udført i almindeligt tømmer.

Den altovervejende arkitektoniske udfordring bestod i at få plads til en nybygning i de terrænmæssige forhold hvor det eneste sted i nærheden af de eksisterende bygninger var et gammelt stenbrud. Det var et 5 meter dybt hul der skulle overvindes og nødvendigvis betød at nybygningen måtte laves i flere etager. Da der i umiddelbar tilslutning til stenbruddets bund ligger en overløbssø blev løsningen at den ny gymnasiebygning bevægede sig ned til søen hvor der er lavet en stor befæstet plads til forskellige rekreative gøremål.